Zurück Cover Yablonska, Der Charme von Marokko, Kupido Verlag